Komisja Nadzoru Finansowego dzierży mieć większe kompetencje przy nadzorze nad internetowym rynkiem finansowym - takie zmiany planuje ministerstwo finansów. Przy ich użyciu podniesiony ma być stopień bezpieczeństwa wszystkich, którzy czerpią korzyści z usług finansowych okazywanych poprzez różnego rodzaju tzw. platformy internetowe.

Projekt przygotowanego przez resort zasobów został umieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji i będzie podlegać dalszym konsultacjom.

MF chce powiększyć kompetencje KNF. Forex pod lupą

Celem projektu, jak wypływa z uzasadnienia, ma być zapobieganie "nadużyciom na branży finansowym, dokonywanym przy zastosowaniu sieci Internet przez podmioty nieuprawnione do świadczenia usług finansowych".

Nowela posiada dotyczyć przede wszystkim gróźb ryzyka identyfikowanych w branży FOREX, natomiast także obejmować nieprofesjonalnych uczestników wszystkich sektorów rynku finansowego, objętych nadzorem KNF.

Projekt przewiduje przyznanie KNF nowych uprawnień związanych z prowadzoną przez KNF listą ostrzeżeń publicznych.

Rozszerzony ma być zakres treści publikowanych na liście ostrzeżeń. Mają tam być, w idea projektu, umieszczane coś więcej niż nazwy podmiotów prowadzących działalność, w związku z którą złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, ale również nazwy domen internetowych, "jeżeli działalność, w związku z którą złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jest wykonywana za pośrednictwem lub przy użyciu strony internetowej".

Nowe uprawnienia Komisji

Komisja uzyska uprawnienie do zamieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych nazwy domeny internetowej również w przypadku, gdy nie złożono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Informacja ta byłaby podawana w wyodrębnionej części listy ostrzeżeń, z brakiem przypisywania takiego wpisu do odwiedzenia konkretnego przestępstwa.

Następstwem umieszczenia nazwy domeny www na liście ostrzeżeń ogólnych będzie ich zamieszczenie w odrębnym rejestrze domen zastrzeżonych, prowadzonym przez KNF, co z kolei będzie, po myśl projektu, obligować dostawców internetu do zablokowania dostępu do tych stron.

Projekt przewiduje także zaostrzenie odpowiedzialności karnej za nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, "w przypadku gdy następstwem czynu zabronionego jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez poszkodowanego".

Przewiduje też "podniesienie spośród 1 proc. do cztery proc. obowiązującego obecnie depozytu zabezpieczającego na rynku FOREX (obniżenie maksymalnej dźwigni do 1: 25, tak jak na przykład w innych państwach)". Zakłada zapewnienie "mechanizmu zewnętrznej sądowej kontroli nad korzystaniem przez przewodniczącego KNF z uprawnienia do żądania od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne udostępniania informacji, stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną".

Dokument zakłada także, że KNF uzyska oryginalne możliwości wymiany informacji wraz z NBP, BFG i ABW, w tym informacji chronionych na mocy odrębnych ustaw.