Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji jak i również Konsumentów uważa, że o fuzji Orlenu i Lotosu powinna wypowiedzieć się Komisja Europejska. Powodem jest skalę obrotów obu firm.

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały we wtorek list intencyjny dotyczący przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos. Ma to nastąpić w drodze nabycia bezpośrednio lub za pośrednictwem minimum 53 proc. działaniu Lotosu.

Przeprowadzenie sprawie będzie możliwe po osiągnięciu zgód korporacyjnych oraz - co najważniejsze - zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji.

Stanowisko prezesa UOKiK

Zdaniem szafa UOKiK, w kwestii fuzji Orlenu i Lotosu, przez wzgląd nan obroty obu przedsiębiorstw, powinna wypowiedzieć się Komisja Europejska. Może też zdecydować o przekazaniu sprawy fuzji do polskiego UOKiK, ale leży to wyłącznie po jej gestii.

Rzecznik UOKiK Małgorzata Cieloch dodała, że o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy Lotosem i Orlenem Urząd wie w tej chwili z mediów, a wniosek o koncentrację nie wpłynął do UOKiK:

Jeśliby okazało się, że wówczas KE jest organem uprawnionym do zbadania tej umowy, polski urząd antymonopolowy być może w trakcie postępowania wystąpić z wnioskiem o przejęcie sprawy.

Jakie będą przepisy?

Prezes UOKiK jest organem właściwym do wypowiadania się w przypadkach inspekcji koncentracji w Polsce. W myśl ustawy, kontrolą prezesa UOKiK są otoczone te transakcje, które wywierają lub mogą wywrzeć skutki na terytorium Polski. Plan koncentracji podlega obowiązkowi zgłoszenia:

  • jeżeli skojarzony światowy obrót przedsiębiorców partycypujących w koncentracji w r. obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 mld euro
  • jeżeli wspólny obrót na terytorium Lokalny przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro.

W przypadku transakcji zawieranych przez przedsiębiorców, których łączne światowe obroty wynoszą poniżej 5 mld euro, an obroty osiągnięte w Starego kontynentu Europejskiej – powyżej 220 mln euro, wymaga wówczas zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Niekiedy koncentracja może podlegać obowiązkowi zgłoszenia także w przypadku, kiedy łączne światowe obroty jej parcypantów przekraczają 2, 5 mld euro. Zgłoszenie zamiaru koncentracji Komisji Europejskiej wyklucza mus zgłoszenia prezesowi UOKiK, nawet gdy krajowe progi zgłoszeniowe były przekroczone.