Kiedy bank może udzielać pożyczek

17 lutego 2021
Category: Zamiast Tego

Banki i pieniądze są ze sobą powiązane. Nie chodzi tylko o to, że większość pieniędzy jest na rachunkach bankowych. System bankowy może dosłownie tworzyć pieniądze poprzez proces udzielania pożyczek. Zobaczmy, jak to zrobić.

Zacznij od hipotetycznego banku o nazwie Singleton Bank. Bank ma 10 milionów dolarów depozytów. Bilans konta T Singleton Bank, w którym wszystkie depozyty są przechowywane w swoich skarbcach, przedstawiono na rysunku 1. Na tym etapie Singleton Bank po prostu przechowuje pieniądze dla deponentów; nie wykorzystuje tych depozytów do udzielania pożyczek, więc nie może również płacić odsetek swoim deponentom.

Rysunek 1. Bilans Singleton Bank: Wpłaty w wysokości 10 milionów dolarów.

Singleton Bank jest zobowiązany przez Rezerwę Federalną do utrzymywania 10% wszystkich depozytów, czyli 1 miliona dolarów, w rezerwie na pokrycie wypłat. Pożycza pozostałe 9 milionów dolarów. Pożyczając 9 milionów dolarów i naliczając odsetki, będzie mógł wypłacać odsetki deponentom i uzyskiwać dochody z odsetek dla Singleton Bank oraz wypłacać odsetki deponentom (na razie zachowamy prostotę i nie będziemy umieszczać dochodów odsetkowych na saldzie arkusz). Zamiast stać się zwykłym miejscem przechowywania depozytów, Singleton Bank może stać się pośrednikiem finansowym między oszczędzającymi a pożyczkobiorcami.

Ta zmiana w biznesplanie zmienia bilans Singleton Bank, jak pokazano na rysunku 2. Aktywa Singleton uległy zmianie; ma teraz 1 milion dolarów rezerw i pożyczkę dla Hank’s Auto Supply w wysokości 9 milionów dolarów. Bank nadal ma 10 milionów dolarów depozytów.

Rysunek 2. Bilans Singleton Bank: 10% rezerw, jedna runda kredytów

Singleton Bank pożyczył 9 milionów dolarów firmie Hank’s Auto Supply. Bank rejestruje tę pożyczkę, dokonując wpisu w bilansie, aby wskazać, że pożyczka została udzielona. Kredyt ten jest aktywem, ponieważ będzie generował dochód odsetkowy dla banku. Oczywiście urzędnik pożyczkowy nie pozwoli Hankowi wyjść z banku z 9 milionami dolarów w gotówce. Bank wystawia czek kasjerski Hank’s Auto Supply na kwotę 9 milionów dolarów. Hank zdeponował pożyczkę na swoim zwykłym rachunku bieżącym w First National. Depozyty w First National wzrosną o 9 milionów dolarów, a jego rezerwy również o 9 milionów, jak pokazuje Rysunek 3. First National musi posiadać 10% dodatkowych depozytów jako rezerwy obowiązkowe, ale resztę może pożyczyć.

Rysunek 3. Bilans pierwszego banku narodowego: wymagane 10% rezerw

Ponieważ pożyczka dla Hanka została zdeponowana na rachunku z depozytem na żądanie (rachunek bieżący Hanka), pożyczka zwiększa podaż pieniądza M1. Udzielanie pożyczek zdeponowanych na rachunku depozytów na żądanie zwiększa podaż pieniądza M1. Pamiętaj, że definicja M1 obejmuje depozyty sprawdzalne (na żądanie), które można łatwo wykorzystać jako środek wymiany przy zakupie towarów i usług. Zauważ, że podaż pieniądza wynosi teraz 19 milionów dolarów: 10 milionów dolarów depozytów w banku Singleton i 9 milionów dolarów depozytów w First National. Oczywiście te depozyty zostaną pobrane, gdy Hank’s Auto Supply wypisze czeki na opłacenie rachunków, ale tak długo, jak te czeki są zdeponowane na innych kontach czekowych, efekt jest taki sam. Najważniejsze jest to, że bank musi posiadać wystarczającą ilość pieniędzy, aby spełnić wymogi dotyczące rezerw; resztę pożycza bank, a te pożyczki, gdy są zdeponowane,dodać do podaży pieniądza. W tym przykładzie pożyczki bankowe zwiększyły podaż pieniądza o 9 milionów dolarów.

Teraz First National musi posiadać tylko 10% rezerw obowiązkowych (90000 USD), ale może pożyczyć pozostałe 90% (8,1 miliona USD) w formie pożyczki dla dealera Jack’s Chevy, jak pokazano na rysunku 4.

Rysunek 4 . Pierwszy krajowy bilans

Jeśli Jack zdeponuje pożyczkę na swoim rachunku bieżącym w Second National, podaż pieniądza wzrosła tylko o dodatkowe 8,1 miliona dolarów, jak pokazuje Rysunek 5.

Rycina 5 . Bilans drugiego banku narodowego

Jak możliwa jest ta kreacja pieniędzy? Jest to możliwe, ponieważ w systemie finansowym jest wiele banków, od nich wymaga się posiadania tylko ułamka swoich depozytów, a pożyczki są ostatecznie zdeponowane w innych bankach, co zwiększa depozyty i, w istocie, podaż pieniądza.

SpróbujObejrzyj toTen film wyjaśnia, w jaki sposób banki wykorzystują depozyty i pożyczki do tworzenia pieniędzy.

Mnożnik pieniądza w systemie wielobankowym

W systemie z wieloma bankami początkowa nadwyżka rezerwy, którą Singleton Bank postanowił pożyczyć Hank’s Auto Supply, została zdeponowana w First National Bank, który może pożyczyć 8,1 miliona dolarów. Jeśli wszystkie banki pożyczą swoje nadwyżki rezerw, podaż pieniądza wzrośnie. W systemie wielobankowym ilość pieniędzy, jaką system może stworzyć, jest określana za pomocą mnożnika pieniędzy. Mnożnik pieniężny mówi nam, ile razy pożyczka zostanie „pomnożona w procesie pożyczania nadwyżek rezerw, które są zdeponowane w bankach jako depozyty płatne na żądanie. Tak więc mnożnik pieniądza jest stosunkiem zmiany podaży pieniądza do początkowej zmiany rezerw bankowych.

Na szczęście istnieje wzór obliczania sumy tych wielu rund pożyczek w systemie bankowym. Wzór na mnożnik pieniądza to:

KORZYSTANIE Z FORMUŁY MULTIPLIERU PIENIĘDZYUżywając mnożnika pieniędzy dla przykładu z Singleton Bank powyżej w tym tekście:

Krok 1. W tym przykładzie rezerwa obowiązkowa wynosi 10% (lub 0,10), więc mnożnik pieniężny to 1 podzielone przez 0,10, co równa się 10.

Krok 2. Ponieważ Singleton Bank początkowo ma rezerwy w wysokości 10 milionów dolarów, korzystając ze wzoru możemy określić potencjalną kwotę nowych pieniędzy utworzonych przez ten depozyt:

Krok 3. Możemy zatem powiedzieć, że w tym przykładzie, po zakończeniu wszystkich rund pożyczek, początkowe rezerwy Singleton Bank w wysokości 10 milionów dolarów będą wspierać 100 milionów dolarów w M1 Money Supply.

Krok 4 . Ponieważ początkowo Singleton Bank rozpoczynał od depozytów na żądanie w wysokości 10 milionów dolarów (co oznacza, że ​​10 milionów dolarów zostało już wliczonych w podaż pieniądza), od sumy odejmujemy tę początkową kwotę.

Tak więc proces ekspansji pożyczki z Singleton Bank’s Deposit był w stanie wygenerować 90 milionów dolarów nowych depozytów / podaży pieniądza.

Zauważ, że kiedy mówimy o zmianach w podaży pieniądza M1, ma znaczenie, czy zmiana w depozytach pochodzi od ludzi deponujących walutę, czy z Rezerwy Federalnej.

Jeśli dana osoba pobierze walutę i zdeponuje ją na swoim rachunku bieżącym, jej bank utrzymuje wymagane rezerwy, a następnie pożycza resztę, przyspieszając proces ekspansji pożyczki. Zmiana podaży pieniądza musi uwzględniać fakt, że waluta była już częścią M1 i nie powinna być liczona ponownie.

Zatem zmiana podaży pieniądza M1 będzie zmianą depozytów pomnożoną przez mnożnik pieniądza minus spadek posiadanej waluty, która została zdeponowana w banku (jak pokazano w tym przykładzie z Singleton Bank).

Spójrzmy na inny przykład. Załóżmy, że Carla wpłaca 50 dolarów w gotówce na swoje konto rozliczeniowe. 50 $ gotówki było już częścią podaży pieniądza. Jeśli wymagany współczynnik rezerwy wynosi 10%, mnożnik pieniężny wyniesie 1/10% = 1 / 0,10 = 10. Bank Carli przechowuje 5 dolarów depozytu jako rezerwę obowiązkową, a resztę pożycza. Kiedy proces ekspansji pożyczki w systemie bankowym zostanie zakończony, całkowita zmiana podaży pieniądza M1 wynosi 10 razy 50 dolarów minus 50 dolarów waluty, którą Carla przeniosła z waluty na swoje konto bankowe.

Zmiana podaży pieniądza M1 = 10 x 50 $ = 500 $ – 50 $ = 450 $

W module dotyczącym polityki pieniężnej wyjaśnimy, w jaki sposób, gdy Rezerwa Federalna prowadzi ekspansywną politykę pieniężną (tj. Skupuje obligacje skarbowe), zmiana depozytów pochodzi spoza systemu finansowego. W takim przypadku zmiana podaży pieniądza będzie równa zmianie depozytów pomnożonej przez mnożnik pieniądza. Ponieważ nie ma zmian w zasobach walut, nie odejmujemy kwoty początkowego depozytu.

Przestrogi dotyczące mnożnika pieniędzy

Mnożnik pieniądza będzie zależał od proporcji rezerw, które banki muszą utrzymywać przez Bank Rezerw Federalnych. Ponadto bank może również zdecydować o utrzymaniu dodatkowych rezerw. Banki mogą zdecydować o zmianie wysokości rezerw z dwóch powodów: warunków makroekonomicznych i zasad rządowych. Gdy gospodarka znajduje się w recesji, banki prawdopodobnie będą utrzymywać wyższy odsetek rezerw, ponieważ obawiają się, że prawdopodobieństwo spłaty pożyczek jest mniejsze, gdy gospodarka jest spowolniona. Rezerwa Federalna może również podnieść lub obniżyć rezerwy obowiązkowe utrzymywane przez banki, jako ruch polityczny mający wpływ na ilość pieniądza w gospodarce, co omówimy bardziej szczegółowo w module dotyczącym polityki pieniężnej.

Proces tworzenia pieniądza przez banki pokazuje, jak ilość pieniądza w gospodarce jest ściśle związana z ilością pożyczek lub kredytów w gospodarce. Rzeczywiście, wszystkie pieniądze w gospodarce, z wyjątkiem pierwotnych rezerw, są wynikiem pożyczek bankowych, które są ponownie deponowane i pożyczane raz po raz.

Wreszcie mnożnik pieniądza zależy od tego, czy ludzie ponownie deponują pieniądze, które otrzymują w systemie bankowym. Jeśli ludzie zamiast tego przechowują pieniądze w skrytkach depozytowych lub w pudełkach po butach ukrytych w swoich szafach, to banki nie mogą recyrkulować pieniędzy w formie pożyczek. Rzeczywiście, banki centralne mają motywację do zapewniania, że ​​depozyty bankowe są bezpieczne, ponieważ jeśli ludzie martwią się, że mogą stracić depozyty bankowe, mogą zacząć przechowywać więcej pieniędzy w gotówce, zamiast deponować je w bankach, a ilość pożyczek w gospodarce spadnie. Kraje o niskich dochodach mają coś, co ekonomiści czasami nazywają „oszczędnościami na materacach lub pieniądze, które ludzie ukrywają w swoich domach, ponieważ nie ufają bankom. Kiedy oszczędności materace w gospodarce są znaczne, banki nie mogą pożyczać tych funduszy, a mnożnik pieniędzy nie może działać tak skutecznie.Ogólna ilość pieniądza i pożyczek w takiej gospodarce spadnie.

SpróbujObejrzyj toTen film wyjaśnia, w jaki sposób powstają pieniądze, i przedstawia koncepcje dotyczące mnożnika pieniędzy, których właśnie nauczyłeś się. Wyjaśnia również trochę o zaangażowaniu Rezerwy Federalnej w tworzenie nowych pieniędzy na zakup aktywów finansowych, dodając tym samym rezerwy do systemu bankowego.

Gdyby banki utrzymywały minimalną ilość pieniędzy wymaganą przez 10% współczynnik rezerwy, to pożyczałyby 90% swoich rezerw, a mnożnik nadal utrzymywałby się na poziomie 10. W praktyce tak się nie dzieje, a mnożnik pozostaje bliżej 3. Kiedy później porozmawiamy bardziej szczegółowo o polityce pieniężnej, dowiesz się więcej o innych sposobach zwiększania podaży pieniądza przez Rezerwę Federalną.

SpróbujTe pytania pozwalają przećwiczyć tyle, ile potrzebujesz, ponieważ możesz kliknąć łącze u góry pierwszego pytania („Wypróbuj inną wersję tych pytań), aby uzyskać nowy zestaw pytań. Ćwicz, aż poczujesz się komfortowo, wykonując pytania.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy